CẢI TẠO SỬA CHỮA VĂN PHÒNG Văn phòng là thuật ngữ để chỉ về một khu vực, vị trí hoặc một phòng, toà nhà mà trong đó mọi người sẽ làm việc cùng nhau. Ngoài ra, các cuộc họp, hội đàm của doanh nghiệp, gặp gỡ đối tác,… của doanh nghiệp cũng có thể tổ chức ở văn phòng....

Đọc thêm